Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Radzyminie przystąpiło do realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – Etap II”, stanowiącego kontynuację działań mających na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb, poprawę stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie mieszkańcom aglomeracji Radzymin odpowiedniej jakości wody pitnej.
Projekt dofinansowany jest z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dzięki uzyskanej dotacji możliwe będzie kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w gminie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Radzymin, Słupno, Stary Dybów, Ciemne, Sieraków, Cegielnia. Ponadto w ramach projektu planowana jest rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody.

Dzięki realizacji inwestycji możliwe będzie przyłączenie do systemu kanalizacji sanitarnej 5700 osób oraz włączenie do zbiorczego systemu wodociągowego kolejnych 500 mieszkańców aglomeracji Radzymin.
Wartość dofinansowania wynosi 38 028 424,12 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.